Faaliyet Alanı

TESİYAP- Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği’nin Tüzüğü’nün “Genel Hükümler”  Meslek Birliği, “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin 4’ncü maddesi uyarınca filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar alanında faaliyet gösterir. 

Bu tanıma bağlı olarak yine tüzüğümüzün aynı bölümün “Birliğin Amacı” başlıklı ikinci maddesinde amaçlar;

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği’nin (TESİYAP) amaçları:

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 80.maddesi uyarınca eser sahiplerinden ve icracı sanatçılardan mali hakları kullanma yetkisini devir alarak filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak, haklarını izlemek, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak tazminat ve filmlerin kullanılmasından kaynaklanan ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

b) Film yapımcılarının ve film yapımcılığının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, filmlerin izinsiz olarak çoğaltılmasını ve kullanılmasını önlemek için mücadele etmek ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmektir.

Tüzüğümüzün “Birliğin Faaliyetleri” başlıklı .6 maddesi şu şekildedir:

Madde 6- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

b) Üyelerin film tespitlerinin kullanılmasından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d) Mesleki yayınlar yapmak, üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

g) Üyelerine ait film tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h) Üyelerine ait film tespitlerinin kullanılmasına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile iş birliği yapmak,